MARINA
POSLOVANJE SERVISA

UČINKOVITOST ORGANIZACIJA

DIVENTA Marina Servis modul, kao informatičku podršku kompletnim uslugama servisa plovila, čime se poslovanje marine zaokružuje u jedinstvenu poslovnu cjelinu podržanu DIVENTA informacijskim sustavom. Proces pored ostalog uključuje narudžbe usluga, ponude za iste, prati aktivnosti realizacije, pa do izdavanja pripadajućeg računa/fakture.Sve usluge i resursi koji su predmetom obavljanja aktivnosti servisa (materijalni, ljudski, ......) predmet su detaljnog praćenja i registracije u realnom vremenu kroz formu ostalih DIVENTA sadržaja, čime se poslovanje marine zaokružuje u jedinstvenu poslovnu cjelinu podržanu DIVENTA informacijskim sustavom.

Adresa

Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Društvene mreže