DIVENTA FINANCIJSKO POSLOVANJE IFC

JEDNOSTAVNA INTEGRACIJA

DIVENTA Financijsko poslovanje interface-i programski je dodatak postojećem programskom rješenju DIVENTA Financijsko poslovanje, a glavno mu je obilježje porgramska integracija sa svim modulima DIVENTE koji imaju podržavaju aktivnosti izdavanja računa te mogućnost slanja računa prema krajnim kupcima u obliku elektroničkog računa (eRačun), koristeći sustav pružatelja usluge za slanje elektroničkih računa (eServisa). Dakle, predmetno rješenje podržava slanje svih izlaznih računa nastalih u DIVENTA programskim rješenjima i isti su vidljivi na jednom mjestu sa svim potrebnim podacima za njihovo slanje, te sve zaprimljene ulazne račune. Primjenom ovakove programske podrške mogućnost greške svedena je na minimum a vrijeme potrebno za njihov unos klasičnim putem, učinjeno je raspoloživim za druge aktivnosti korisnika.

Adresa

Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Društvene mreže